Održan sastanak Koalicije 27

Berane; 12. maj 2017. godine – U okviru projekta „Izgradnja kapaciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori“  održan je radni sastanak Koalicije 27.

Koalicija 27 je otvorena platforma NVO iz Crne Gore koje se bave zaštitom životne sredine i njen zadatak je da zajedničkim djelovanjem u praćenju, zastupanju i promovisnaju evropskih tekovina u oblasti životne sredine doprinese kvalitetu, transparentnosti i što bržem savladavanju zahtjeva EU u okviru pregovaračkog poglavlja 27.

Sastanak je poslužio da se prodiskutuju važne teme i razmijne mišljenja i stavovi o Poglavlju 27 i prezentuju:

  • Izvještaj za Poglavlje 27 u Crnoj Gori i
  • Analiza politika koje se odnose na Energetiku i klimatske promjene u Crnoj Gori.

Izvještaj za Poglavlje 27 u Crnoj Gori je plod rada NVO – članica Koalicije 27. Bavi se ključnim događajima u oblasti životne sredine u Crnoj Gori za period od osnivanja Koalicije 27, u aprilu 2016. godine do maja 2017. godine. U izvještaju se ocjenjuju realizovane aktivnosti relevantnih institucija u ovoj oblasti i daju preporuke za jačanje procesa prenošenja i sprovođenja zakonodavstva EU obuhvaćenog poglavljem 27. Svakako ovaj dokument nastoji i pojasniti suštinske probleme u pojedinačnim oblastima koje pokriva ovo poglavlje, te ukazati na potrebu da se tokom pregovora povede računa i o njima.

Analizu politika koje se odnose na Energetiku i klimatske promjene u Crnoj Gori je izradila NVO Green Home u okviru projektnih aktivnosti. Analiza sadrži pregled ključnih obaveza i dokumenta Crne Gore na polju  energetike i klimatskih promjena kao i ključne politike i ciljeve EU za sektor energetike i klimatskih promjena.

Projekat  „Izgradnja kapaciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori“ realizuje NVO Green Home sa partnerskim organizacijama: Sjeverna Zemlja, Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Društvo mladih ekologa Nikšić i Zelena Akcija/ Friends of the Earth Croatia a finansira se od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori u okviru IPA 2014 Civil Society Facility programa za Crnu Goru.

Objavljeno pod Aktivnosti | Ostavite komentar

Postrojenja rade a Elaborati kasne

Proizvodnja u željezari je složen proces koji može izazvati neželjene posledice po zdravlje građana i životnu sredinu i svaki projekat instaliranja nove opreme i rekonstrukcija postojeće zahtijevaju otvorenu komunikaciju sa građanima i zainteresovanom javnošću.

Trenutno su od strane željezare javnosti dati na uvid dva Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu i to:

  • Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za instalisanu Rotacionu zagrjevnu peć 10t/h, postorojenje za kompezaciju reaktivne energije, rekonstrukciju gasne stanice i rekonstrukciju stanice za kiseonik i argon.
  • Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za rad elektrolučne peći 65t sa sistemom za otprašivanje (FTP) i postrojenjem za obradu voda za hlađenje peći (WTP).

Radi se o elaboratima za postrojenja koja već nekoliko godina funkcionišu u proizvodnom procesu željezare. Zbog toga i kompleksnosti procesa prozvodnje na ovim postrojenjima smo smatrali da su obrađivač i željezara imali dosta vremena za pripremu kvalitetnih elaborata. Međutim u oba slučaja se radi samo o formalnom ispunjavanju obaveza u odnosu na kvalitet elaborata i uključivanje zainteresovane javnosti u javnu raspravu. Na to nas upućuje mnoštvo krupnih propusta u elaboratima, poput nedostatka sadržaja o mogućim negativnim uticajima čvrstog otpada, koji nastaje tokom procesa proizvodnje na životnu sredinu u Elaborat za rad peći 65t u dijelu „Opisa mogućih značajnih uticaja projekta na životnu sredinu“. Nije odgovorno i transparentno organizovana javna rasprava za zainteresovanu javnost jer organizovanje javne rasprave u prostorijama firme ne nudi dobre i dovoljne mogućnosti za uključivanje zainteresovane javnosti.

Takođe zbog tehničkih problema javni uvid u elaborate nije moguće bilo izvršiti tokom nekolokao dana na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine.

Nepoštovanjem procedura u smislu puštanja u rad postrojenja bez ekološke saglasnosti prekršen je Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu što ulazi u domen Krivičnog zakonika Crne Gore.

Ovim povodom insistiramo da se elaborati vrate obrađivaču na doradu i da se obezbijedi jasno i transparentno učešće javnosti u davanju mišljenja na elaborate.

Objavljeno pod Aktuelno, Saopštenja za javnost | Ostavite komentar

Raspisan konkurs za ekološke NVO u Crnoj Gori

OLYMPUS DIGITAL CAMERANVO Green Home sa partnerskim organizacijama: Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Društvo mladih ekologa Nikšić, NVO Sjeverna Zemlja i Zelena Akcija/ Friends of the Earth Croatia raspisuje konkurs za dodjelu malih grantova ekološkim organizacijama u Crnoj Gori za realizovanje projekata i ideja iz oblasti životne sredine.

Cilj programa je povećanje znanja i kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) za aktivnije učešće u procesu EU integracija za poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promjene kao i za uspješnu realizaciju kampanja javnog zastupanja i zagovaranja u oblasti životne sredine.

Grant program se realizuje kao aktivnost na projektu „Jačanje kapaciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori“ finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori u okviru IPA 2014 Civil Society Facility programa za Crnu Goru.

Aplikacije se dostavljaju na e-mail mali.grantovi@greenhome.co.me , a rok za apliciranje je 01. mart 2017. Sve detalje kao i aplikacione forme možete pronaći u aplikacionom paketu koji možete preuzeti ovdje.

guidelines-for-applicants_-ipa_cbbem_final

2-budget-ipa_cbbem

application-form-ipa_cbbem

general-conditions

Molimo vas da eventualna pitanja u vezi sa ovim konkursom pošaljete najkasnije do 15. februara  na e-mail mali.grantovi@greenhome.co.me.

Objavljeno pod Aktivnosti, Aktuelno | Ostavite komentar

Održana radionica za jačanje kapaciteta OCD za praćenje pregovaračkog poglavlja 27

?????????????

Detalj sa radionice

Podgorica; 12-14 decembar 2016. – U okviru projekta „Izgradnja kapaciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori“  Monitoring poglavlja 27 – alati i tehnike praćenja“, održana je radionica za predstavnike civilnog sektora koji se bavi zaštitom životne sredine u Crnoj Gori.

Projekat realizuje NVO Green Home sa Društvom mladih ekologa Nikšić, Sjevernom zemljom,  Zelenom akcijom iz Hrvatske i Centrom za zaštitu i proučavanje ptica koji je i organizovao radionicu.

Projekat je podržala Delegacija Evropske unije kroz IPA CSF program.

Radionica je bila fokusirana na podizanju znanja organizacija civilnog društva kroz prezentovanje metoda praćenja  i kroz iskustva drugih u postupcima pristupanja Evropskoj uniji čime se očekuje uspješno praćenje pregovora u oblasti zaštite životne sredine u Crnoj Gori i pozicioniranje uloge organizacija civilnog društva, prvenstveno Koalicije 27 u tom procesu.

Objavljeno pod Aktivnosti, Aktuelno | Ostavite komentar

Potrebne su konkretne mjere za smanjnje aerozagađenja u Nikšiću

vazduhIstraživanja već dugo godina pokazuju da je kvalitet vazduha u Crnoj Gori nezadovoljavajući na većem dijelu teritorije. Društvo mladih ekologa je u više navrata ukazivalo na loš trend. Koliko je opravdana priča o kvalitetu vazduha najbolje su pokazali podaci do kojih smo došli unazad 10 mjeseci. Istraživanje na globalnom nivou je napravio američki Jejl univerzitet i Crna Gora je svrstana na 47. mjestu liste od ukupno 180 zemalja u kojima je sprovođeno istraživanje. Međutim gledano na evropsku rang listu Crna Gora je na  42. mjestu sa indeksom  78.89 što je svrstava u samo dno evropskih zemalja kada je kavalitet vazduha u pitanju. Istraživači su analizu vršili na osnovu dva faktora: zaštite javnog zdravlja i zaštite ekosistema.

U velikom periodu godine kvalitet vazduha u Nikšiću je nezadovoljavajući. Povećane koncentracije PM10  čestica čest su problem naročito u toku grejne sezone. Tako tokom prošle zimske sezone (od novembra do februara) Nikšić je imao 90 dana sa vrijednostima većim od dozvoljenih koncentracija PM10 suspendovanih čestica.

Iako postoje strateška dokumenta za poboljšanje kvaliteta vazduha u Nikšiću jako se malo uradilo na konkretnom polju. Mjere za poboljšanje kvaliteta vazduha u opštini Nikšić uglavnom su sadržane kroz dva ključna  dokumenta koja je izradila Opština – Lokalni ekološki akcioni plan (LEAP) Nikšić iz 2007. godine i Strateški plan razvoja opštine Nikšić za period 2013 – 2018. godine. Takođe, brojne mjere poboljšanja kvaliteta vazduha na ovom području sadržane su u Nacionalnoj strategiji upravljanja kvalitetom vazduha.

Sada već bivšim strateškim dokumentom tj. LEAP-om sva smanjenja planirana su za 50% do 2010. godine. Parametri pokazuju da to nije ni do dana današnjeg urađeno i da je to bio samo jedan od mnogih ambicioznih planova koje je donosila lokalna uprava.

Smatramo da je potrebno donijeti novi, revidirani LEAP koji bi se zasnivao na realnim osnovama i parametrima a ne kao prošli da bude dobro štivo za čitanje. Nadležni organi za sprovođenje plana moraju bolje i konkretnije sarađivati i potrebno je problematici  pristupiti ekspertski a ne laički i lijeporečivo.

Objavljeno pod Aktivnosti, Aktuelno | Ostavite komentar

Eksploatacija ugljovodonika u crnogorskom podmorju će donijeti nevolje

Detalj iz Meksičkog zaliva 2010. godine

Detalj iz Meksičkog zaliva 2010. godine

Crna Gora je potpisivanjem ugovora sa italijansko-ruskim konzorcijumom Eni-Novatek o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u crnogorskom podmorju označila početak rada jedne nove prljave tehnologije u ekološkoj Crnoj Gori.

Ni sva obećanja ni potpisi kojima se minimizira izbijanje ekoloških incidenata i curenja nafte u moru ne mogu biti dovoljno uvjerljivi da minimiziraju sumnju u suprotno. Radi se o izuzetno prljavoj tehnologiji a praksa je u više navrata širom svijeta pokazala da se neke katastrofe koje se tiču eksploatacije ugljovodonika ne mogu predvidjeti  i da ostavljaju nesagledive posledice po biljni i životinjski svijet svjetskih mora i okeana.

Smatramo da se u isto vrijeme ne može vršiti eksploatacija ugljovodonika iz podmorja i razvijati ekološki i zdrav turizam te će se ovaj najnoviji postupak crnogorske vlade negativno odraziti na ukupan razvoj turističke privrede u Crnoj Gori.

Objavljeno pod Aktuelno | Ostavite komentar

Komarnica-Durmitor

Bobatov kukZa vikend 02. i 03. jula članovi NVO Društva mladih ekologa Nikšić su kampovali u selu Komarnica na ulazu u kanjon Nevidio. Ovo je 15. u nizu ljetnji kamp koji organizujemo na ovoj lokaciji što predstavlja svojevrsni i mali jubilej. Počevši od 2002. godine čarobna ljepota ovog i šireg prirodnog ambijenta nas privlači da ih iz godine u godinu ponovo posjećujemo i iznova im se divimo.

Kamp u Komarnici smo kao bazu iskoristili da se u subotu 02. jula zajedno sa našimDivokoza prijeteljima planinarima ispenjemo na Bobatov kuk (2522m) a u nedjelju 03. jula na Prutaš (2393m). Polazna kota za uspon na durmitorske vrhove je bio Šarban. Poseban doživljaj prilikom uspona na Bobatov kuk je predstavljao susret sa divokozom-zaštitnim znakom i ukrasom NP Durmitor. Ovogodišnji uspon je karakerisao vlažan i klizav teren što nam je tokom pohoda na vrhove predstavljalo djelimični problem a gotovo polovinom rute u povratku sa Bobatovog kuka pratila nas je slaba kiša.

Komarnica kampPored svih prirodnih ljepota, ono što nam je zapalo za oko  tokom planinarenja su dobro markirane staze, veliki broj planinara i ljubitelja prirode u samostalnim i organizovanim turama i za razliku od nekih ranijih godina ovaj put nijesmo primijetili da se otpad ostavlja u planini.

Objavljeno pod Aktivnosti | Ostavite komentar