Predstavljeni rezultati projekta ekoturističke valorizacije grada

Nikšić, 18.01.2018. godine. NVO Društvo mladih ekologa Nikšić je javnosti predstavilo rezultate projekta „Promocija i valorizacija nedovoljno iskorišćenih eko turističkih potencijala Nikšića“.

Osnovni cilj projekta je bio doprinos stvaranju neophodnih uslova za valorizaciju nedovoljno iskorišćenih turističkih potencijala Opštine Nikšić kroz održivo funkcionisanje.

Na samom početku se radilo na prikupljanju informacija o ekoturističkim potencijalima grada. Projektom je bilo planirano da se podaci prikupe i obrade za 10-15 lokaliteta, međutim podaci su prikupljeni za 22 zanimljiva lokaliteta. Osim nedovoljno poznatih loklaiteta obuhvaćeni su i neki lokaliteti sa kojima je već upoznata šira javnost ali nijesu bili u dovoljnoj mjeri eko turistički valorizovani. Tako na pr. Slano i Liverovićko jezero su opisani kao značajni ekoturistički lokaliteti sa aspekta razvoja sportskog ribolova i kamperskog turizma. Široj javnosti je malo poznato da Slano jezero ima izuzetan ornitološki značaj.

U narednoj fazi je na osnovu prikupljenih podataka dizajnirana i štampana brošura pod nazivom „Upoznaj skriveni Nikšić“. Brošura je prevedena na engleski jezik i tako je dostupna široj zainteresovanoj javnosti. Brošura je podijeljena u pet tematskih oblasti: vode, speleološki objekti, kulturno-istorijski spomenici, ekoturizam i gastronomske manifestacije. Brošurom se iznosi i predlog za prenamjenu objekata u gradskom jezgru kao što je Dom revolucije. To je, naravno, zelena ideja i od njega bi napravili Priordnjački centar sa tri osnovne komponente a to su: botanička bašta, akvarijum i prirodnjački muzej.

Tokom projekta su postavljene 4 informacione table na lokacijama na kojima do sada nijesu postojale a to su: pored Slanog i Liverovićkog jezera, kod sela Zagrad pored puta prema Lukavici i na skretanju sa glavnog puta u Eko park Blace.

Od momenta kada je sklopljen mozaik o nedovoljno ekoturistički valorizovanim loklaitetima u Nikšiću početo je sa snimanjem kadrova za dokumentarni film čija se tematika naslanja na predhodno prikupljenim informcijama o nedovoljno turistički afirmisanim lokalitetima u Opštini Nikšić, i slikom i riječju opisuje turističku atraktivnost više lokaliteta u Nikšiću.

Jedan od bitnih činilaca ovog projekta su i građani koji su uzeli učešće u okviru foto konkursa na temu „Neiskorišćeni turistički biseri Nikšića“. Nakon mjesec dana, koliko je konkurs bio otvoren, učešće je uzelo 15 građana i dostavili su nam 72. fotografije lokaliteta za koje su smatrali da su eko turistički nedovoljno afirmisani.

Žiri se odlučio  za 15 fotografija koje najbolje odgovraju zadatoj temi a nagrađeni su: Jovan Krušić, Aleksa Minić, Ana Petrović, Ivan Đurović, Gavrilo Knežević, Milan Šapurić, Jelena Ivanović.

Projekat je realizovan poslednjih 6 mjeseci uz finansijsku podršku Skupštine opštine Nikšić.

Advertisements
Objavljeno pod Aktivnosti | Ostavite komentar

Objavljen foto konkurs na temu „Neiskorišćeni turistički biseri Nikšića“

 

Društvo mladih ekologa Nikšić u okviru pete faze projekta „Promocija i valorizacija nedovoljno iskorišćenih eko turističkih potencijala Nikšića“ otvara foto konkurs za građane i turiste na temu „Neiskorišćeni turistički biseri Nikšića“.
Pozivamo ljubitelje fotografije, amatere i profesionalce da dostave fotografije i kratak opis lokaliteta sa teritorije Nikšića za koje smatraju da su atraktivni za posjetioca a da do sada nijesu ekoturistički valorizovani ili nijesu poznati široj javnosti. Poželjno je da fotografije budu bolje rezolucije.
Konkurs je otvoren do 25. decembra i fotografije se mogu dostavljati na našu e-mail adresu ayen-ben@t-com.me.
Nakon zatvaranja konkursa formiraće se žiri koji će izabrati 15 najboljih fotografija koje će se izraditi i koje će biti predstavljene javnosti na izložbi. Autori najboljih fotografija po ocjeni žirija biće nagrađeni.
Projekat „Promocija i valorizacija nedovoljno iskorišćenih eko turističkih potencijala Nikšića“ je finansijski podržan na konkursu SO Nikšić za finansiranje NVO i planski se realizuje od jula 2017. godine.

Objavljeno pod Aktivnosti | Ostavite komentar

Upoznaj skriveni Nikšić

Društvo mladih ekologa realizuje projekat „Promocija i valorizacija nedovoljno iskorišćenih eko turističkih potencijala Nikšića“ koji je finansijski podržan na konkursu SO Nikšić za nevladine organizacije.

Trenutno se realizuje treća faza, koja podrazumijeva izradu „Analize nedovoljno eko turistički afirmisanih lokaliteta u Opštini Nikšić“. Analiza ima zadatak da jednostavnim jezikom, kako stručnoj tako i laičkoj javnosti, predstavi mogućnosti unapređenja eko turističke ponude grada na lokalitetima koji su poznati široj javnosti ali nijesu dovoljno iskorišćeni, kao i na lokalitetima koji do sada nijesu valorizovani i poznati široj javnosti.

Nikšić ima povoljan geografski i geostrateški položaj, obnovljive prirodne resurse i dobru povezanost putnom infrastrukturom sa susjednim opštinama u Crnoj Gori i regionom sa sjeverozapadne strane što su dobre mogućnosti za razvoj turizma ali postojeća turistička atraktivna osnova (prirodne ljepote, kulturna baština i sl.) nije dovoljno promovisan široj javnosti i iskorišćena na odgovarajući način.

Od projektom planiranog opisa 10 – 15 lokaliteta analiza za sada sadrži opis 22 lokaliteta. Tako se u njoj našao opis eko turističkog korišćenja vodenog resursa, speleološke atraktivnosti, opis kulturno istorijskih spomenika (Jerinin grad, Nikšin ploča, arheološko nalazište Gradina, Voltica…, mogućnosti razvoja eko sela, ideja za prenamjenu Doma revolucije u atraktivni prirodnjački centar, kao i ideje za razvoj gastronomskih manifestacija…

Kako je projekat koncipiran da u partnerskoj akciji sa institucijama i organizacijama u zajednici doprinese obogaćivanju eko turističke ponude grada ovom prilikom vas molimo, ukoliko prepoznajete neki specifičan lokalitet u Opštini Nikšić, da dostavite informacije sa fotografijama o njemu i tako doprinesete boljem eko turističkom predstavljanju grada.

Objavljeno pod Aktivnosti | 1 komentar

Održivi razvoj Studenačkih glavica

Društvo mladih ekologa Nikšić trenutno realizuje projekat „Održivi razvoj Studenačkih glavica“ koji je finansijski podržana od strane „Fonda za aktivno građanstvo“ kroz program građanska akcija.

Tokom dosadašnjih aktivnosti na projektu u  „Eko parku Blace“, uspjeli smo da saniramo prilazni put u dužini od 400 m, uklonimo otpad i korov duž puta, napravimo most u dužini od 5 m, prokrčimo kružnu trim stazu u dužini od 450 m i duž nje postavimo 7 klupa i 4 stola. Za izradu mobilijara djelimično su nam poslužila obaljena stabla duž pojasa koji smo krčili i na taj način smo uspjeli da uradimo više od planiranog. Kroz ovaj projekat „Eko park Blace“ dobija jednu novu atraktivnu površinu koja će posjetiocima služiti za ugodan boravak i rekreaciju.

Tokom oktobra dovršili smo roštilj koji je u fazi izgradnje bio degradiran od strane neodgovornih posjetilaca a Jelena Ivanović se potrudila da ispiše putokaze, važna obavještanja i ekološke poruke u parku.

Projekat osim terenske ima i institucionalnu komponentu koja se odnosi na stvaranje neophodnih preduslova da se Studenačke glavice kao predio sa posebnim geografskim i prirodnim odlikama stave pod formalnu zakonsku zaštitu i u tom smjeru smo obavili razgovor sa prdstavanikom lokalne uprave.

Projekat „Održivi razvoj Studenačkih glavica“se planski realizuje od jula 2017. a osnovni cilj projekta je eko turistička valorizacija Studenačkih glavica i Blaca u skaldu sa principima održivog razvoja.

Objavljeno pod Aktivnosti | Ostavite komentar

Održan šesti sastanak Koalicije 27

Nikšić; 12.10.2017. godine – Šesti sastanak Koalicije 27 je realizovan u okviru projekta „Jačanje kapaciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori“, koji partnerski realizuje Green Home sa Centrom za zaštitu i proučavanje ptica, Sjevernom zemljom i Društvom mladih ekologa iz Crne Gore i Zelenom akcijom iz Hrvatske.

Sastanku je prisustvovalo 20 učesnika, predstavnika nevladinih organizacija koje su članovi Koalicije 27, kao i lokalnih nevladinih organizacija iz Nikšića („Župa u srcu“, Agencija za lokalnu demokratiju)  i neformalne grupe građana „Rijeka je život“.

Na sastanku su predstavljene dosadašnje realizovane aktivnosti projekta “Jačanje kapaciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori“ i predstvljene su aktivnosti na pripremi komentara za progrees report za 2017 godinu.

Učesnici su se saglasili sa dosadašnjim radom na dokumentu ali, prepoznajući njegov značaj, kroz davanje kometara sugerisali su da je potrebno: detaljnije objašnjenje problematike usvajanja kontraverznog Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, dopuniti dio o projektu „Porto Skadar Lake“ sa novim informacijama o razvoju projekta, osvrnuti se na netransparentan proces uspostavljanja eko fonda kao i finansiranja poglavlja 27, dopuniti dio o ratifikaciji Pariskog sporazuma koji je usvojen na sjednici Vlade 11. oktobra, naglasiti da izostaju planovi upravljanja za niže kategorije zaštićenih područja tj. područja za koja se planovi upravljanja donose na lokalnom nivou, uvrstiti informaciju da EPA odbija izdavanje IPPC dozvole za KAP, naglasiti problematiku rudokopa boksita u Župi nikšićkoj (eksploatacija boksita se vrši bez procjene uticaja na životnu sredinu), osvrnuti se na problem neplaćanja ekoloških taksi.

Osim komentara datih tokom trajanja sastanka, usaglašeno je da učesnici mogu dostaviti komentare na prilog izvještaja najkasnije do 20. oktobra kako bi se isti mogli uvrstiti u finalnu formu koja se planira proslijediti EU komisiji do 27. oktobra.

Učesnici sastanka su bili u prilici i da se kroz prezenatciju upoznaju sa metodama praćenja EU procesa kao i postupcima transpozicije i implementacije u crnogorsko zakonodavstvo, a realizovana je i radionica o značaju jačanja učešća javnosti u postupcima procjene uticaja (EIA) i strateške procjene uticaja (SEA).

Koalicija 27 okuplja 20 nevladinih organizacija iz Crne Gore sa ciljem praćenja pregovora u okviru poglavlja 27 a postojanje koalcije je navedeno i u poslednjem izvještaju o napretku EK za Crnu Goru.

Sa strane | Posted on by | Ostavite komentar

Izgradnja mHE na rijeci Bukovici će trajno devastirati rijeku

Rijeka Bukovica, koja nastaje ispod obronaka Ivice i Durmitora posjeduje, izuzetan kvalitet vode. Koliko je dobar pokazuje činjenica da se njena voda pakuje u dva postrojenja (Diva i Gorska) i kao takva završava kod kupaca i daleko izvan državnih okvira.

Ukoliko dođe do izgradnje mHE Bukovica 1 i Bukovica 2 gdje je po predmetno planskom dokumentu planiran zahvat koji obuhvata korito rijeke Bukovice u dužini od oko 10 km sa pojasom promjenljive širine uz desnu i lijevu obalu doći će do trajne devastacije ovog prirodnog dragulja i okoline.

Lokalna studija lokalcije i Strateška procjena uticaja na životnu sredinu pružaju čitaocu naizgled lijepo obrađen tekst ali u mnogim djelovima imaju nedomice u vezi sa očuvanjem prirodnih vrijednosti rijeke Bukovice i okoline.

Lokalna studija lokalcije ne posjeduje precizne podatke o životnoj sredini za pomenuto područje a samim građevinskim zahvatom će doći do trajnih promjena terena što će vući za sobom i trajne posledice po ekosistem rijeke.

U SEA se loše procjenjuje da će predmetne mHE imati prihvatljiv uticaje na prirodnu ravnotežu ekositema ove rijeke. Takođe se navodi da objekte vodozahvata i taložnice treba projektovati tako da što manje naruše prirodni ambijent i da što manje utiču na prirodni tok. Naprotiv, ovakav infrastrukturni projekat će promijeniti prirodnu ravnotežu ekosistema a takođe izgradnjom cjevovoda i infrastrukturnih objekata grubo će narušiti prirodni ambijent.

Biološki minimum je određen na osnovu 10% od srednjeg godišnjeg protoka na datoj lokaiji pa tako na lokaciji mHE Bukovicu 1 iznosi 224 l/s odnosno 122 l/s za Bukovicu 2 u svim uslovima eksploatacionog perioda mHE, što nas upućuje na zaključak da će rijeka koja u određenim djelovima ima širinu toka, prelive i tzv. virove biti pretvorena u mali potok bez živog svijeta. Ekološki minimum nije dobro isplaniran jer studijama nijesu planirani vodopoji i korišćenje vode za navodnjavanje obradivih parcela duž lokacije vodozahvata.

U dijelu koji se tiče negativnog uticaja na smanjenje broja vrsta navodi se kao neznatan čime se ne slažemo i mislimo da će izgradnjom planiranih infrastrukturnih objkekata na rijeci Bukovici doći do ozbiljnog narušavanja broja populacije pastrmke potočare koja je kako studija navodi u Bukovici bila izuzetno brojna i s obzirom da je u svim rijekama u državi ugrožena, ovakva informacija za Bukovicu je pravi pozitivan primjer. Međutim realizacijom projekta mHE ostaćemo i bez tog lijepog primjera.

Izgradnjom mHE se predviđa izgradnja vještačkih ribljih staza ali one nikako ne mogu zamijeniti priordni ambijent. Opravdana je opasnost gubitka ribljeg fonda uzvodno od vodozahvata bez obzira na riblje staze jer nema garancije da će riba pri malom protoku moći da migrira uzvodno radi mrijesta.

Navodi se da ukoliko se desi eventualna šteta za riblji fond investitor je obavezan izvršiti nadoknadu ribljeg fonda i budući koncesionar će participirati u akcijama poribljvanja. Ne navodi se kojom ribljom vrstom. Obrađivač i koncesionar moraju znati da se potočna pastrmka do sada u ovoj godini nije vještači mrijestila ni u jednom ribnjaku u Crnoj Gori a ubacanje neke druge vrste ribe u Bukovici bi bilo neprihvatljivo.

Kod stavranja otpada se navodi da je nastajanje svih vrsta otpada (idustrijskog i komunalnog) izuzetno malo i negativan uticaj je ocijenjen kao neznatan ali se ne navodi da i male količine industrijskog otpada mogu napraviti veliki problem za vodeni resurs. U konkretnom slučaju 1l mašinskog ulja zagađuje milion litara vode.

Ni planirana ugradnja separatora ne garantuje da će se zadržati visoki kvalitet vode ove rijeke a posledice zagađenja se mogu manifestovati i mnogo dalje od lokacija mHE.

Kao i u mnogo sličnih primjera do sada, ni ovdje nije došlo do adekvatnog uključivanja  javnosti. Iako je postojala potreba da se zainteresovana javnost uključi u konsulatcije od rane faze planiranja do toga nije došlo. Javne rasprave su sprovedene u okviru ispunjavanja zakonskog minimuma bez korektnog obavještavanja lokalnog stanovništva i sprovođenja argumentovane razmjene stavova.

Na osnovu navedenog i uvida u Lokalnu studiju lokacije i Stratešku procjenu ututicaja za ovaj projekat NVO Društvo mladih ekologa smatra da na osnovu datih smjernica ne može biti ispoštovan princip maksimalnog očuvanja životne sredine tj. da će infrastrukturni radovi grubo narušiti prirodni ambijent i rijeku Bukovicu.

Na kraju pozivamo da se odustane od projekta izgradnje mHE na rijeci Bukovici i pristupi njenoj planskoj eko turističkoj valorizaciji i stavljanju pod formalnu zakonsku zaštitu čime bi rijeka i okolina ostale dragulj prirode koji bi današnje generacije koristile na održiv način i kao takve predale budućim generacija.

Sa strane | Posted on by | Ostavite komentar

Završena realizacija projekta „Plužine-eko turistička destinacija“

Trnovačko jezero

Društvo mladih ekologa je uspješno završilo projekat „Plužine-eko turistička destinacija“  koji je realizovan u saradnji sa SO Plužine i Parkom prirode Piva. Projekat je imao za cilj da doprinese očuvanju životne sredine i afirmaciji i valorizaciji održivog turizma koji bi podstakao i ekonomski razvoj zajednice.

Kroz planirane aktivnosti uspjeli smo da postavimo turističku signalizaciju u Parku prirode Piva i odštampamo više promotivnih materijala koje smo tokom trajanja projekta na više punktova i ciljnih događaja u Crnoj Gori dijelili turistima i građanima. Sve aktivnosti  su bile usmjerene ka ekološki prihvatljivom razvoju turizma koji neće devastirati prirodu i kako bi efekti povećane turističke posjete u ovom regionu imali zdrav ekološki razvoj.

Projekat je finansijski podržan na konkursu SO Plužine za nevladine organizacije.

 

Objavljeno pod Aktivnosti | Ostavite komentar