Obilježen Međunarodni dan rijeka

Povodom 14.marta, Međunarodnog dana rijeka, nevladine organizacije TK „Montenegro“ i Društvo mladih ekologa Nikšić, u saradnji sa ITC Tehnopolisom, organizovali su dodjelu priznanja autorima  fotografija pristiglih na konkurs „Sačuvajmo rijeke“ i izložbu fotografija nikšićkih vodotoka.

Povodom obilježavanja međunarodnog dana rijeka održali smo za djecu vrtića „Kosovka djevojka“animatorsku radionicu na temu „Kad bi rijeka progovorila“, kako bi mališane od malih nogu edukovali o ekologiji, zaštiti životne sredine i vodnih resursa.

Cilj obilježavanja pomenutog datuma je da skretanje pažnje na neodgovorno ponašanje prema vodnim resursima u lokalnoj zajednici, kao i podsticanje inicijativa koje će doprinijeti poboljšanju stanja na terenu.

Na foto konkurs „Sačuvajmo rijeke“ pristiglo je oko stotinu fotografija, a priznanja su uručena: Milanu Šapuriću, Lazaru Matoviću, Stefanu Đukiću, Peru Nikčeviću, Petru Džakoviću, Mariji Ćalov, Mariji Kavaji, Aleksi Miniću, Tanji Krušić, Slađani Marojević, Jovanu Simaniću, Nađi Kovačević, Sanji Vlahović, Miloradu Mitroviću, Aleksandru Mitroviću, Elmi Međedović, Zoranu Jovanoviću,Itani Jovanović i Janku Matoviću.

Advertisements
Objavljeno pod Aktivnosti | Ostavite komentar

Obilježimo zajedno Međunarodni dan rijeka

Povodom međunarodnog dana rijeka 14. 03. 2018. godine, nevladine organizacije TK Montenegro i Društvo mladih ekologa Nikšić u saradnji sa IPC Tehnopolisom obilježiće ovaj međunarodni dan kroz niz aktivnosti: foto konkurs, izložba fotografija i akcija uklanjanja čvrstog otpada pored rijeka na teritoriji opštine Nikšić.

Povodom međunarodnog dana rijeka od otvoren je foto konkurs pod sloganom „SAČUVAJMO RIJEKE “ i pozivamo građane Nikšića i okoline da sa svojim fotografijama učestvuju i doprinesu obilježavanju ovog značajnog međunarodnog datuma.

Posebnih propozicija za kvalitet fotografije nema, već je potrebno dostaviti fotografije sa primjerima kako lošeg tako i dobrog odnosa prema vodnom resursu. Foto konkurs traje do 10.03.2018. godine i fotografije možete dostavljati na e-meil:  klastermontenegro@gmail.com

Cilj ovog konkursa je da skrenemo pažnju javnosti na neodgovorno ponašanje prema vodnim resursima u lokalnoj zajednici i da pokrenemo inicijative koje će doprinijeti poboljšanju stanja na terenu. Prezentacija fotografija pod sloganom „ SAČUVAJMO RIJEKE “ kao i izložba fotografija o nikšićkim vodotocima koje su u ranijem periodu napravile NVU TK Montenegro i Društvo mladih ekologa biće predstavljeni u IPC Tehnopolisu 14.03.2018. godine sa početkom u 18h.

Takođe, povodom međunarodnog dana rijeka organizovaćemo akciju uklanjanja otpada sa obale jedne nikšićke rijeke. Akcija uklanjanja otpada na lokaciji jedne nikšićke rijeke se planira za 11.03.2018 i koristimo priliku da pozovemo građane da nam se priključe i tako daju svoj lični doprinos u očuvanju naših rijeka. Lokacija će biti određena nakon obilaska terena na osnovu vrsta i količine otpada koje su deponovane na lokaciji i o tome će učesnici akcije biti naknadno obaviješteni. Molimo sve zainteresovane da nam se obrate na gore navedenu mail adresu. Takođe Vam stojimo na raspolaganju za sva dodatna pitanja.

Objavljeno pod Aktivnosti | Ostavite komentar

Novi elaborati o procjeni uticaja na životnu sredinu izgradnje malih hidroelektrana Bukovica 1 i Bukovica 2 na rijeci Bukovici nude samo kozmetičke izmjene

Novi, stari Elaborati o procjeni uticaja na životnu sredinu izgradnje malih hidroelektrana „Bukovica 1“ i „Bukovica 2“ na rijeci Bukovici ne donose povoljna rešenja za ekosistem rijeke. U slučaju realizacije planiranih infrastrukturnih radova grubo će se narušiti prirodni ambijent i vodni režim rijeke Bukovicu čime će proistaći trajne negativne posledice po rijeku i njen ekosistem.

Smatramo da opis mogućih značajnih uticaja na životnu sredinu u oba slučaja ne nudi odgovorna i pouzdana rešenja pa tako usled planiranih radova unutar rječnog korita se ne može govoriti o privremenom narušavanju ekološke ravnoteže vodotoka. Zamućivanje rijeke može biti privremeno ali će ekološka ravnoteža usled radova imati stalni negativan uticaj.

Ekološki uslovi ne samo da će biti poremećeni dok traju radovi već će poremećaj biti trajan. I ranije smo govorili da se izgradnjom mHE i vještačkih ribljih staza ne može zamijeniti priordni ambijent autohtonoj pastrmci i vodozemcima i nema pouzdane garancije da će riba pri malom protoku rijeke moći da migrira uzvodno radi mrijesta. Takođe i sami elaborati navode jako negativne uticaje projekta na ihtiofanu, takoreći usled fizičkog prekidanja toka rijeke trajno će se uništiti određeni broj organizama u rijeci.

Investitor ne može izvršiti nadoknadu ribljeg fonda jer se mlađ potočne pastrmke ne može nabaviti u Crnoj Gori zato što se, po informaciji koju imamo, ne mrijesti ni u jednom ribnjaku u Crnoj Gori. Obrađivač i koncesionar moraju znati da bi ubacanje neke druge vrste ribe u Bukovici bilo neprihvatljivo.

O broju i količini vrsta i procjeni gubitka biodiverziteta se ne može pouzdano govoriti na osnovu prezentovanih medoda izračunavanja. Kada se radi jedan ovakav projekat za očekivati je i ozbiljno bi bilo uraditi nulto stanje lokacije.

Prema PUP-u Opštine Šavnik Pejzaž kanjonske doline Bukovice je izdvojen kao posebna pejzažna dolina. Preporuka PUPa je da se zbog izuzetnih prirodnih odlika, kako samog toka rijeke tako i atraktivnih vizura kanjonskih strana pejzaž kanjonske rijeke Bukovice zaštiti u smislu zabrane dalje izgradnje svih vrsta objekata i strogog usmjeravanja budućih građevinskih radova isključivo na sanaciju i adaptaciju postojećih objekata.

Na osnovu jedinstvene klasifikacije objekata geonasleđa koja je data od strane ProGeo asocijacije (Evropske asocijacije za zaštitu geonasleđa) kanjon Bukovice je predložen za stavljanje pod određeni režim zaštite kao karakterističan oblik fluvijalnog reljefa.

Usled svega navedenog smatramo da je Bukovica pejzažna ljepotica i umjesto radova na izgradnji malih hiroelektrana, usled čega će se zadovoljiti pojedinačni interesi i neopravdana ekonomska dobit na osnovu štete u životnoj sredini, treba pristupiti opravdanim istraživanjima u smjeru stavljanja pod zaštitu ovog prirodnog dragulja.

Objavljeno pod Aktivnosti | Ostavite komentar

Predstavljeni rezultati projekta ekoturističke valorizacije grada

Nikšić, 18.01.2018. godine. NVO Društvo mladih ekologa Nikšić je javnosti predstavilo rezultate projekta „Promocija i valorizacija nedovoljno iskorišćenih eko turističkih potencijala Nikšića“.

Osnovni cilj projekta je bio doprinos stvaranju neophodnih uslova za valorizaciju nedovoljno iskorišćenih turističkih potencijala Opštine Nikšić kroz održivo funkcionisanje.

Na samom početku se radilo na prikupljanju informacija o ekoturističkim potencijalima grada. Projektom je bilo planirano da se podaci prikupe i obrade za 10-15 lokaliteta, međutim podaci su prikupljeni za 22 zanimljiva lokaliteta. Osim nedovoljno poznatih loklaiteta obuhvaćeni su i neki lokaliteti sa kojima je već upoznata šira javnost ali nijesu bili u dovoljnoj mjeri eko turistički valorizovani. Tako na pr. Slano i Liverovićko jezero su opisani kao značajni ekoturistički lokaliteti sa aspekta razvoja sportskog ribolova i kamperskog turizma. Široj javnosti je malo poznato da Slano jezero ima izuzetan ornitološki značaj.

U narednoj fazi je na osnovu prikupljenih podataka dizajnirana i štampana brošura pod nazivom „Upoznaj skriveni Nikšić“. Brošura je prevedena na engleski jezik i tako je dostupna široj zainteresovanoj javnosti. Brošura je podijeljena u pet tematskih oblasti: vode, speleološki objekti, kulturno-istorijski spomenici, ekoturizam i gastronomske manifestacije. Brošurom se iznosi i predlog za prenamjenu objekata u gradskom jezgru kao što je Dom revolucije. To je, naravno, zelena ideja i od njega bi napravili Priordnjački centar sa tri osnovne komponente a to su: botanička bašta, akvarijum i prirodnjački muzej.

Tokom projekta su postavljene 4 informacione table na lokacijama na kojima do sada nijesu postojale a to su: pored Slanog i Liverovićkog jezera, kod sela Zagrad pored puta prema Lukavici i na skretanju sa glavnog puta u Eko park Blace.

Od momenta kada je sklopljen mozaik o nedovoljno ekoturistički valorizovanim loklaitetima u Nikšiću početo je sa snimanjem kadrova za dokumentarni film čija se tematika naslanja na predhodno prikupljenim informcijama o nedovoljno turistički afirmisanim lokalitetima u Opštini Nikšić, i slikom i riječju opisuje turističku atraktivnost više lokaliteta u Nikšiću.

Jedan od bitnih činilaca ovog projekta su i građani koji su uzeli učešće u okviru foto konkursa na temu „Neiskorišćeni turistički biseri Nikšića“. Nakon mjesec dana, koliko je konkurs bio otvoren, učešće je uzelo 15 građana i dostavili su nam 72. fotografije lokaliteta za koje su smatrali da su eko turistički nedovoljno afirmisani.

Žiri se odlučio  za 15 fotografija koje najbolje odgovraju zadatoj temi a nagrađeni su: Jovan Krušić, Aleksa Minić, Ana Petrović, Ivan Đurović, Gavrilo Knežević, Milan Šapurić, Jelena Ivanović.

Projekat je realizovan poslednjih 6 mjeseci uz finansijsku podršku Skupštine opštine Nikšić.

Objavljeno pod Aktivnosti | Ostavite komentar

Objavljen foto konkurs na temu „Neiskorišćeni turistički biseri Nikšića“

 

Društvo mladih ekologa Nikšić u okviru pete faze projekta „Promocija i valorizacija nedovoljno iskorišćenih eko turističkih potencijala Nikšića“ otvara foto konkurs za građane i turiste na temu „Neiskorišćeni turistički biseri Nikšića“.
Pozivamo ljubitelje fotografije, amatere i profesionalce da dostave fotografije i kratak opis lokaliteta sa teritorije Nikšića za koje smatraju da su atraktivni za posjetioca a da do sada nijesu ekoturistički valorizovani ili nijesu poznati široj javnosti. Poželjno je da fotografije budu bolje rezolucije.
Konkurs je otvoren do 25. decembra i fotografije se mogu dostavljati na našu e-mail adresu ayen-ben@t-com.me.
Nakon zatvaranja konkursa formiraće se žiri koji će izabrati 15 najboljih fotografija koje će se izraditi i koje će biti predstavljene javnosti na izložbi. Autori najboljih fotografija po ocjeni žirija biće nagrađeni.
Projekat „Promocija i valorizacija nedovoljno iskorišćenih eko turističkih potencijala Nikšića“ je finansijski podržan na konkursu SO Nikšić za finansiranje NVO i planski se realizuje od jula 2017. godine.

Objavljeno pod Aktivnosti | Ostavite komentar

Upoznaj skriveni Nikšić

Društvo mladih ekologa realizuje projekat „Promocija i valorizacija nedovoljno iskorišćenih eko turističkih potencijala Nikšića“ koji je finansijski podržan na konkursu SO Nikšić za nevladine organizacije.

Trenutno se realizuje treća faza, koja podrazumijeva izradu „Analize nedovoljno eko turistički afirmisanih lokaliteta u Opštini Nikšić“. Analiza ima zadatak da jednostavnim jezikom, kako stručnoj tako i laičkoj javnosti, predstavi mogućnosti unapređenja eko turističke ponude grada na lokalitetima koji su poznati široj javnosti ali nijesu dovoljno iskorišćeni, kao i na lokalitetima koji do sada nijesu valorizovani i poznati široj javnosti.

Nikšić ima povoljan geografski i geostrateški položaj, obnovljive prirodne resurse i dobru povezanost putnom infrastrukturom sa susjednim opštinama u Crnoj Gori i regionom sa sjeverozapadne strane što su dobre mogućnosti za razvoj turizma ali postojeća turistička atraktivna osnova (prirodne ljepote, kulturna baština i sl.) nije dovoljno promovisan široj javnosti i iskorišćena na odgovarajući način.

Od projektom planiranog opisa 10 – 15 lokaliteta analiza za sada sadrži opis 22 lokaliteta. Tako se u njoj našao opis eko turističkog korišćenja vodenog resursa, speleološke atraktivnosti, opis kulturno istorijskih spomenika (Jerinin grad, Nikšin ploča, arheološko nalazište Gradina, Voltica…, mogućnosti razvoja eko sela, ideja za prenamjenu Doma revolucije u atraktivni prirodnjački centar, kao i ideje za razvoj gastronomskih manifestacija…

Kako je projekat koncipiran da u partnerskoj akciji sa institucijama i organizacijama u zajednici doprinese obogaćivanju eko turističke ponude grada ovom prilikom vas molimo, ukoliko prepoznajete neki specifičan lokalitet u Opštini Nikšić, da dostavite informacije sa fotografijama o njemu i tako doprinesete boljem eko turističkom predstavljanju grada.

Objavljeno pod Aktivnosti | 1 komentar

Održivi razvoj Studenačkih glavica

Društvo mladih ekologa Nikšić trenutno realizuje projekat „Održivi razvoj Studenačkih glavica“ koji je finansijski podržana od strane „Fonda za aktivno građanstvo“ kroz program građanska akcija.

Tokom dosadašnjih aktivnosti na projektu u  „Eko parku Blace“, uspjeli smo da saniramo prilazni put u dužini od 400 m, uklonimo otpad i korov duž puta, napravimo most u dužini od 5 m, prokrčimo kružnu trim stazu u dužini od 450 m i duž nje postavimo 7 klupa i 4 stola. Za izradu mobilijara djelimično su nam poslužila obaljena stabla duž pojasa koji smo krčili i na taj način smo uspjeli da uradimo više od planiranog. Kroz ovaj projekat „Eko park Blace“ dobija jednu novu atraktivnu površinu koja će posjetiocima služiti za ugodan boravak i rekreaciju.

Tokom oktobra dovršili smo roštilj koji je u fazi izgradnje bio degradiran od strane neodgovornih posjetilaca a Jelena Ivanović se potrudila da ispiše putokaze, važna obavještanja i ekološke poruke u parku.

Projekat osim terenske ima i institucionalnu komponentu koja se odnosi na stvaranje neophodnih preduslova da se Studenačke glavice kao predio sa posebnim geografskim i prirodnim odlikama stave pod formalnu zakonsku zaštitu i u tom smjeru smo obavili razgovor sa prdstavanikom lokalne uprave.

Projekat „Održivi razvoj Studenačkih glavica“se planski realizuje od jula 2017. a osnovni cilj projekta je eko turistička valorizacija Studenačkih glavica i Blaca u skaldu sa principima održivog razvoja.

Objavljeno pod Aktivnosti | Ostavite komentar